VEDTÆGTER

§1
Foreningens navn er ”Virksund Borgerforening”

§2
Foreningens formål er at varetage beboernes interesser såvel indadtil som udadtil.

§3-1
Som aktivt medlem kan optages enhver der har permanent folkeregisteradresse i Virksund. Antallet af aktive medlemmer med bopæl på sommerhusgrund kan ikke overstige antallet af aktive medlemmer med bopæl på helårsgrund.

§3-2
Som passivt medlem kan optages aktive medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for aktivt medlemskab. Antal af passive medlemmer kan ikke overstige antal af aktive medlemmer.

§3-3
Nuværende medlemmer kan, uanset stk. 1 og 2, fortsætte med uændret status.

§4
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1 –  Valg af dirigent.
2  – Formandens beretning.
3  – Aflæggelse af regnskab med forslag til kontingent.
4  – Valg af bestyrelse og suppleanter.
5  – Valg af revisorer og suppleanter.
6  – Indkomne forslag.
7  – Eventuelt.

Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 6) skal være afleveret skriftligt inden den 1. marts.

§5
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte aktive medlemmer.
Ethvert aktivt medlem kan desuden stemme for et andet aktivt medlem, når skriftlig fuldmagt forevises.
Passive medlemmer har dog ret til at fremsende skriftlige forslag til behandling på generalforsamlingen under dagsordenens pkt. 6
Valgbar er ethvert aktivt medlem.
Enhver beslutning på generalforsamlingen sker med almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen kan med varsel som for den ordinære generalforsamling skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.
Endvidere kan mindst 10 medlemmer skriftligt forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling med angivelse af punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§6
Til at føre foreningens forretninger vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt to suppleanter.
Valget gælder for 2 år således at, i lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. I ulige år vælges næstformand, to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Bestyrelsens konstituerer sig med sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren afleverer regnskabet med bilag til revisoren senest 8 dage før generalforsamlingen.
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år.

§6a
Aktive og passive medlemmer betaler samme kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, og som skal betales senest 1. marts for det pågældende år.
Såfremt skyldigt kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen i det pågældende år, ophører skyldnerens medlemsrettigheder uden videre og hun/han slettes fra medlemslisten.
Genindmeldelse til fornyet medlemskab kan opnås i overensstemmelse med nærværende regler såfremt skyldigt kontingent betales.

§7
Foreningens opløsning kan kun finde sted efter en beslutning på en ordinær lovligt indvarslet generalforsamling, og kun med en majoritet af over ¾ af fremmødte medlemmer.
Opnås en sådan majoritet ikke, skal spørgsmålet forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan opløsning finde sted ved majoritet blandt de fremmødte. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler forskellige velgørende formål i Virksund.
Eventuelle midler fordeles af den sidst fungerende bestyrelse.

§8
Foreningen er upolitisk.

Således vedtaget på generalforsamling 26. marts 1998
Ændring af §3 vedtaget på Generalforsamling 18 marts 2004
Ændring af §3 vedtaget på Generalforsamlingen 10 marts 2005
Ændring af §3 vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling 10. juni 2008
Ændring af §3 og tilføjelse af §6a vedtaget på Ordinær Generalforsamling 18. marts 2009
Ændring af §3 vedtaget på Ordinær Generalforsamling 21. marts 2012

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.