Vedtægter

§1 Foreningens navn er ”Virksund Borgerforening”. Foreningen har hjemsted i Skive Kommune.

§2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser såvel indadtil som udadtil, samt at bidrage til udviklingen af Virksund.

§3-1 Som medlem kan optages enhver der har fast bopæl i Virksund. Med fast bopæl menes, at man bor i sit helårshus eller sommerhus hele året rundt.

§3-2 Nuværende medlemmer kan, uanset stk. 1, fortsætte med uændret status.

§4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig.

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Aflæggelse af regnskab.
  • Indkomne forslag
  • Godkendelse af budget, samt forslag til kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af revisorer og suppleanter.
  • Eventuelt.

Indkomne forslag (dagsordenens pkt. 4) skal være afleveret skriftligt senest 12 dage før Generalforsamlingen.

§5 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem kan desuden stemme for kun ét andet medlem, når skriftlig fuldmagt forevises.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem.

Enhver beslutning på generalforsamlingen sker med almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen kan med varsel som for den ordinære generalforsamling skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Endvidere kan mindst 10 medlemmer skriftligt forlange afholdt ekstraordinær generalforsamling med angivelse af punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

§6 Til at føre foreningens forretninger vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt to suppleanter. Valget gælder for 2 år således at, i lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem samt en suppleant. I ulige år vælges kasserer to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Bestyrelsens konstituerer sig med sekretær og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren afleverer regnskabet med bilag til revisoren senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.                                       

Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 2 år.

§6a Alle medlemmer betaler personligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen, og som skal betales senest 1. marts for det pågældende år. Såfremt skyldigt kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen, bortfalder stemmeretten.

§7-1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg / pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§7-2 Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom i foreningens interesse.

§7-3 Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§8 Foreningens opløsning kan kun finde sted efter en beslutning på en ordinær lovligt indvarslet generalforsamling, og kun med en majoritet af over ¾ af fremmødte medlemmer.

Opnås en sådan majoritet ikke, skal spørgsmålet forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan opløsning finde sted ved majoritet blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler forskellige velgørende formål i Virksund. Eventuelle midler fordeles af den sidst fungerende bestyrelse.

§9 Foreningen er upolitisk.

Vedtægterne ændret:

Således vedtaget på generalforsamling 26. marts 1998

Ændring af §3 vedtaget på Generalforsamling 18. marts 2004

Ændring af §3 vedtaget på Generalforsamlingen 10. marts 2005

Ændring af §3 vedtaget på Ekstraordinær Generalforsamling 10. juni 2008

Ændring af §3 og tilføjelse af §6a vedtaget på Ordinær Generalforsamling 18. marts 2009.

Ændring af §3 vedtaget på Ordinær Generalforsamling 21. marts 2012

Ændring af §3 vedtaget på Ordinær Generalforsamling 21. november 2020.

Ændring af §4 og §5 vedtaget på Ordinær Generalforsamling 26. marts 2022.

Ændring af §3-1, §5 og §6a vedtaget på Ordinær Generalforsamling 14. marts 2024.